صاحب امتياز
 دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى   
    
مدير مسؤول
 
ابراهيم امينى
    
مدير داخلى
 هادى توحيدى راد
        
   
ويراستار
علي ورسه اى
 
   
 مدير هنرى و گرافيست
 محسن زمانى
   
 سال هشتم, شماره چهارم
زمستان 1382
 شماره پياپى 30
    

نشانى: قم - صندوق پستى 3317
مجله حكومت اسلامى 
تلفن : 7741325
نمابر: 7741323

چون گوهري در صدف / سر دبير

3

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي مجلس خبرگان 9
كارايي عملي جمهوري اسلامي در گفتاري از آيت الله هاشمي رفسنجاني
19
نقض حكم حاكم از نا فقه / تقرير از: محمد رحماني
41
شوراي نگهبان و نظارت بر انتخابات / عباسعلي عميد زنجاني
59

 دولت جهاني در پرتو انديشه اسلامي / عبدالكريم أل نجف

71
جايگاه قاعده نفي سبيل در سياست هاي كلان نظام اسلام /  سيف الله صرامى 97
 نگاهي به شوراى قانون اساسي فرانسه و شوراي نگهبان ايران /  حسن فرشتيان 113
ولايت فقيه از ديدگاه علامه وحيد بهبهاني ابوالفضل سلطان محمدى

127

پيوند شريعت و سياست از ديدگاه ملاصدرا /  مصطفي امه طلب

152

سازمان ادارى و مالى در زمان رسول خدا (ص) / پرويز سعيدى

178

أزادى سياسي و اجتماعي از ديدگاه قرأن و نهج البلاغه (2) / امير رحمانى

202

بازتاب انديشه  بررسى امكان حكومت اسلامى  مصطفى جعفر پيشه  

231

گزارشى از دهمين اجلاسيه مجلس خبرگان رهبرى  

245

الگوهاى فضيلت (امامت و امامان)

262

از نگاه خوانندگان  

265
فهرست موضوعى فصلنامه حكومت اسلامى  از شماره 1 تا 30 267
چكيده عربى 292
طرح  جلد:  موضوع سرمقاله چكيده انگليسى 311