حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان

فهرست مطالب

پيش‏گفتار
مقدمه
درآمدى بر حق و تكليف
بخش نخست: حقوق شهروندان
فصل يكم: برخوردارى از فضاى سالم رشد فكرى و روحى
فصل دوم: حاكميّت
فصل سوم: آزادى اجتماعى
فصل چهارم: نظارت
بخش دوم: وظايف شهروندان
فصل يكم: وفادارى نسبت به حكومت
فصل دوم: اطاعت از حاكم اسلامى
فصل سوم: امر به معروف و نهى از منكر
فصل چهارم: نصيحت حاكم
بخش نخست: حقوق دولتمردان
فصل يكم: امر و نهى (حاكميّت سياسى)
فصل دوم: قضاوت و داورى (حاكميّت قضايى)
فصل سوم: ولايت بر منابع و ثروت‏هاى عمومى(حاكميت مالى واقتصادى)
فصل چهارم: نظارت و مراقبت
بخش دوم: وظايف دولتمردان
فصل يكم: عدالت اجتماعى
فصل دوم: مواسات
فصل سوم: مشورت
فصل چهارم: تعليم و تربيت
فصل پنجم: ايجاد امنيّت
خاتمه: آثار اداى حقوق متقابل

INDEX